Mağaza Sözleşmesi
Menu
Sepet

Mağaza Sözleşmesi

                                           SATICI ÜYELİK VE İLAN SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR                                                                                                                                                                             İşbu satıcı üyelik ve ilan sözleşmesi “Sözleşme” Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş Merkezi No:14/101 Fatih/İstanbul adresinde bulunan MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR ile  ____________________________________________________________adresinde bulunan  ___________________________________________________"Satıcı" arasında akdedilmiştir.


XX ve Satıcı işbu Sözleşme’de tek başına "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


2.TANIMLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Websitesi: Mülkiyeti MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR’e ait olan işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.ozelgun.com.tr alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.  


 MAS GROUP: MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ MASAL PERİSİ NURHAN ÖZDEMİR


 Satıcı: MAS GROUP ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişilerdir.


Alıcı: Satıcı tarafından www.ozelgun.com.tr üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyedir.                                                                                         


Kullanıcı: www.ozelgun.com.tr erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.   


Hizmet: Satıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri amacıyla www.ozelgun.com.tr tarafından Websitesi’nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.                                                                                                                                                                         


Sanal Mağaza: wwww.ozelgun.com.tr üzerinde MAS GROUP’un prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.


 Üye sayfası: Satıcı’nın, www.ozelgun.com.tr üzerinden sunulan uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği; kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış, işlem detaylarını takip edebildiği, Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sayfayı ifade eder.                             


3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI                                                                                                            


3.1. İşbu sözleşmenin konusu, Web Sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup MAS GROUP tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir.


3.2. MAS GROUP 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır, Websitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. MAS GROUP, Websitesinde alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil websitesini işletmekte; tedarikçiler, aracılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kullanıcılar arasında, sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Taraflar arasındaki işbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.                                                 


3.3. İşbu sözleşmenin ekleri ve Websitesinde yapılan satış hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin açıklamalar, sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu Sözleşme ve ekleri, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatları ilga etmektedir.                                                                                                                                        


4. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ                                                                                                  


4.1. Satıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle; sözleşme ve eklerinde bulunan tüm hüküm ve koşulların sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunları okuduğunu, anladığını onayladığını kabul eder. Bu hüküm ve kurallara ek olarak MAS GROUP tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklamalara, ahlak kurallarına ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.


4.2. Satıcı, “satıcı” statüsünü kazanabilmek için, EK-1 “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri, tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem MAS GROUP nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.                                                                                 


4.3. Başvurusu kabul edilen Satıcı; Websitesi’nde üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat satıcı sorumlu olacaktır.                      


4.4. Satıcı, tüzel kişiliğine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15(on beş) gün içinde, MAS GROUP’a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.       


4.5. Satıcı, www.ozelgun.com.tr’ye üye olduğu sırada Websitesi’nde ilan edilen kurallara göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Üye Sayfası’na ve Sanal Mağaza’sına erişecektir. Satıcı’nın, üye sayfasına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Kullanıcı’ların, MAS GROUP’un, üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan satıcı sorumludur.


4.6. Satıcı, www.ozelgun.com.tr markası başta olmak üzere MASGROUP’un ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.


4.7. Satıcının, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Satıcının www.ozelgun.com.tr üzerinde, işbu sözleşme hükümlerine, eklerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MAS GROUP doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


4.8. MAS GROUP Websitesine “Satıcı” tarafından iletilen veya yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından, hukuka aykırılık yaratmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.


4.9. Satıcı, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik tüm görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur.


4.10. Satıcı, Websitesi dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin; doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin www.ozelgun.com.tr üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.


4.11. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette MAS GROUP’un kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.


4.12. Satıcı’ların işbu sözleşmedeki faaliyetleri kapsamında Websitesi’ni kullanmasına izin verilmektedir. Bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden kullanıcılara ait bilgileri, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen , derlenemeyeceğini ,çoğaltmayacağını,  kopyalanması, işlemeyeceğini,  bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, rıza gösterilmemektedir. Bu eylemler ile veya başka yollarla MAS GROUP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; MAS GROUP’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.


4.13. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, aktarılmasını, erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak hususunda sorumludur. Satıcı, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. 


4.14. Satıcı, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir.                                                                                        Satıcı Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve MAS GROUP’a karşı sorumludur.


4.16. Satıcı, Websitesine yüklediği ilanların içeriği, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.ozelgun.com.tr sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak MAS GROUP’a tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.


4.17. Satıcı, MAS GROUP aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde MAS GROUP’un kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde MAS GROUP’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza Satıcı’ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ya ait tüm mağazalardan, bakiyelerden tahsil edilebilecektir.


5. MAS GROUP’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ    


5.1. MAS GROUP işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetleri; hizmetlerin sunumuyla ilgili Websitesi yer alan açıklamalar ve Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir.


5.2. MAS GROUP, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple MAS GROUP’un, Satıcı tarafından Websitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. MAS GROUP, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar ve yorumlar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.                    


5.3. MAS GROUP’un üyelik işlemi öncesinde, esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel bilgilerin güvenliği, işlenmesi, aktarılması, yok edilmesine ilişkin hususlar Kişisel Verilerin Korunması Politikasında açıklanmaktır.                                                                                              Ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî değerlendirmelerin yapılması yamacıyla veya gerektiğinde satıcı ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.


Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin MAS GROUP tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.


6.MALİ HUSUSLAR                                                                                                                                           


6.1. Satıcı, işbu sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Satıcı elde ettiği ücretten MAS GROUP’a komisyon ödeyecektir.                                                                                                                                   Taraflar arasında uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları, ödeme vadeleri, ücret iadelerine ilişkin hususlar ve sair mali şartlar EK-3’te yer alan Finansal ve Özel Çalışma Şartları’nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.     


6.2. MAS GROUP’a Satıcı aleyhine düzenlenmiş herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi durumunda Satıcının Websitesi satışlarından elde ettiği kazanç hesabındaki bakiye, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere icra dairesine aktarılır.                                                                                                                                                 


6.3. MAS GROUP, Satıcı’ya ve/veya yetkilisine açılmış konusu, Websitesinde yürüttüğü faaliyetler ile alakalı soruşturmada hüküm kesinleşine kadar, Satıcı’ya haber vermeksizin Satıcının Websitesi satışlarından elde ettiği kazanç hesabındaki bakiyeyi bloke edebilir.


7. GİZLİLİK HÜKÜMLERİ                                                                                                                         


7.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.


7.2. Taraflar, edindikleri Gizli Bilgileri gizli tutacak, diğer tarafın önceden yazılı onayını alması ve uygulanan kanunlar, yetkili makamların talebi, mahkeme emri tarafından gerekli kılınması hallerinde herhangi bir üçüncü tarafa iletebilecektir.                                                                    Tarafların birbirleriyle ve kullanıcılar ile arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uygulanan kanunlar, yetkili makamların talebi, mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halinde ilgili makamlara iletebilme hakkı saklıdır.


7.3. MAS GROUP’a ait isim, marka, logo, Websitesi’nin alan adı, yazılım, mobil uygulama, tasarım bunlara ilişkin olarak MAS GROUP tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile MAS GROUP’un mülkiyetindedir. Satıcı, MAS GROUP’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını MAS GROUP’un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı Websitesinin bütünü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER                                                                                      


8.1. MAS GROUP, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Üye Sayfası’nda yayınlayarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Üye Sayfası’nda yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalır, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder. İşbu Sözleşme, Satıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.                                                                 


 8.2. MAS GROUP Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu sözleşme değişikliklerini satıcıya bildirmekle yükümlü değildir. MAS GROUP tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.                                                                                                                         


8.3. Satıcı, herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin MAS GROUP’un Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.                                                                                                        


8.4. Taraflar, Sözleşme kurulurken bildirdikleri e-posta adresleri üzerinden elektronik ileti ile veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Tarafların bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer tarafa bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.


9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT   


 9.1. İşbu Sözleşme, tarafların ıslak imzalı olarak onaylaması ve MAS GROUP’nin ilgili birimine teslimi yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren __________ geçerlidir.


9.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, sözleşme kurulurken bildirdikleri e-posta ve adrese iadeli taahhütlü posta ile yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu sözleşmeyi her zaman feshedebilir.                                  Sözleşme ve EK-4’ünde Satış ve İlan Koşulların ihlali durumunda MAS GROUP’un tazminat hakkı saklıdır.


9.3. Taraflar işbu Sözleşme ve EK-4’ünde Satış ve İlan Koşulların yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde MAS GROUP’un Sözleşme’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında MAS GROUP’un Sözleşme’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.


9.4.Satıcı, işbu Sözleşme ve EK’lerinde yer alan hükümlerden birini ihlal etmesi veya Websitesi’nde ilan edilen satış kurallarına uymaması sebebiyle MAS GROUP’un Sözleşme’yi fesih hakkı saklı kalmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini, herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür.


9.5. Sözleşme’nin MAS GROUP tarafından feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar tarafına sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca tarafların ilişkisini etkileyecek; satıcının Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.


9.6. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.


10. MÜCBİR SEBEP                                                                                                                                         10.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket, Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Mücbir Sebeptir. Taraflar’dan herhangi birinin, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, mücbir sebepten Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları, delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf, Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.


10.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmez. İfa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.


11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ                                                                 11.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.                       İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.


12. MUHTELİF HÜKÜMLER                                                                                                                                 12.1. Delil sözleşmesi: Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile MAS GROUP’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.


12.2. Bölünebilirlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.


12.3. Sözleşme’nin Devri: Satıcı, MAS GROUP’un önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. MAS GROUP, Satıcı’lara yazılı bildirim yapma suretiyle Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edebilir.


12.4. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.


12(on iki) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.


 


EKLER:


EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi


EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi


EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları


EK-4: Satış ve İlan Koşulları


 


 


MAS GROUP İLETİŞİM HİZMETLERİ                                           SATICI ÜYE:


MASAL PERİSİ Nurhan ÖZDEMİR


Süleymaniye Mah. Siyavuşpaşa Sk. Kurtel İş Merkezi


No:14/101 Fatih/İSTANBUL
EK-1 Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belgeler


MAS GROUP sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.


Sermaye şirketi iseniz:


1. Vergi levhası fotokopisi


2.Ticaret sicil gazeteleri fotokopisi                                                                                                                          


3. İmza sirküleri fotokopisi


4. Faaliyet belgesinin


Şahıs şirketi iseniz:


1. Nüfus cüzdanı fotokopisi


2. Faaliyet belgesinin


3. İmza sirküleri fotokopisi


4. Vergi levhası fotokopisi


 


EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi


1. Airbag ve ekipmanları

2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler3. Alkollü içecek

4. Askeri teçhizat

5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

6. Canlı hayvan

7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11. Dinleme cihazları

12. Emniyet kemeri adaptörü

13. Hisse senedi, tahvil, bono

14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15. İnsan ve diğer canlı organları

16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

19. Kültür ve tabiat varlıkları

20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22. Pornografik içerikli malzemeler

23. Promosyon ürünleri

24. Radar dedektörleri

25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26. Resmi kıyafetler ve üniformalar

27. Sahte veya replika ürünler

28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29. Şans oyunları biletleri

30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31. Telif hakkını haiz ürünler

32. Telsiz ve komünikasyon cihazları

33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36. Uyuşturucu maddeler

37. Ürün özelliği taşımayan satışlar

38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41. Yasaklı hayvan türleri

42. Yasaklı yayınlar


 


EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları


1.İşbu Ek, Satıcı Üyelik ve İlan Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.


Satıcının bildirdiği hesap bilgileri, Satıcı'nın Satıcı Üyelik ve İlan Sözleşmesi’ninde belirtilen üyelik tipine uygun kişi ve/veya firma bilgilerine ait olmalıdır.


Satıcı Hesap Detayları:


Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı:


IBAN No:


 


2. Satıcı, Websitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve MAS GROUP tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, bu tür hizmetlerin karşılığı olarak tamamlanan her ürün satışı başına aşağıda belirtilen oranlarda hizmet bedelinin MAS GROUP nezdinde bulunan cari hesabından mahsuben tahsil edileceğini ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının tarafların serbestçe kararlaştırdığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


3. Komisyon oranı tüm kategori ve alt kategorilerde sabit olup _______ olarak tahsil edilecektir. Websitesi'ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Ancak Websitesi'nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya MAS GROUP’un belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir.


4. MAS GROUP malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin takip eden 21.(yirmi birinci) iş günü kendi komisyonu mahsup etmiş olarak satıcının yukarıda detayları belirtilmiş banka hesabına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı'ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Banka hesap bilgi değişikliklerin bildirilmesi Satıcı'nın sorumluluğundadır. 


5. Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kapsamındaki ürünlerde bu hakkın kullanması halinde; Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini takip eden 3(üç) iş günü içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda MAS GROUP tarafından ürüne ait ödeme,Satıcıya henüz yapılmadığından ücret iadesi, MASGROUP aracılığla yapılır. Satıcıya ödeme yapılmışsa tahsil ettiği komisyonu Satıcıya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı'dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup ancak bu satış işlemine yönelik olarak MAS GROUP nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır.


 EK-4


Satış ve İlan Koşulları


1. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


2. Satıcı, Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2’de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı MAS GROUP’a yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.


3. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.


4. Satıcı, MAS GROUP’tan önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, DP’ye veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.


5. Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla MAS GROUP tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesi’ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.


6. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, MAS GROUP’un işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.


7. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. MAS GROUP, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.


8. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. MAS GROUP tarafından Satıcı’nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, MAS GROUP ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.


9. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, MAS GROUP’un iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda MAS GROUP’un kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.